CLS (Cloud Learning System) là hệ thống quản lý đào tạo trên nền tảng đám mây dành cho doanh nghiệp, tổ chức, trường học. CLS cho phép quản lý, lưu trữ và phân phối các khoá học. Đồng thời CLS theo dõi, đánh giá, báo cáo toàn bộ tiến trình về người dạy, người học, các khoá học và toàn bộ các hoạt động trên hệ thống.

CLS đáp ứng hầu hết các nhu cầu triển khai đào tạo trực tuyến từ việc triển khai đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức, triển khai đào tạo trong các tổ chức giáo dục chuyên nghiệp như đại học, cao đẳng, trung cấp, trường phổ thông đến việc triển khai portal kinh doanh khóa học trực tuyến cho mọi loại hình đào tạo trong xã hội.

Chỉ mất khoảng vài phút khởi tạo trên CLS là bạn đã có một hệ thống e.learning đủ các tính năng, đầy đủ khả năng xuất bản, niêm yết các khóa học trên CLS.Share hoặc tải về các khóa học từ CLS.Share.